Skip to main content

Návštěvní řád

Článek 1

NÁVŠTĚVNÍ SEZÓNA

 1. Návštěvní sezóna Arcibiskupského paláce (dále jako „AP“) trvá od 1. dubna do 31. října.
 2. Objekt je v návštěvní sezóně přístupný od 10 do 17 hodin.
 3. V dubnu a říjnu je objekt přístupný pouze o sobotách, nedělích a státních svátcích.
 4. Návštěvní dobu může Turistické informační centrum AP (dále jako „správa“) aktuálně upravit podle provozní situace.
 5. Poslední výprava odchází na prohlídku trasy hodinu před skončením návštěvní doby.
 6. Nádvoří objektu je přístupné v návštěvní době.
 7. Návštěva objektu mimo sezónu a v dubnu a v říjnu ve všední dny je možná jen pro předem ohlášené a správou potvrzené výpravy.

 

Článek 2

ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Prohlídka se koná výlučně za vedení průvodcem, ve skupinách o max. počtu nejvýše 30 osob. Velikost skupin vychází z  provozních možností objektu a bezpečnostních hledisek. Prohlídka krátkodobých výstav je možná pouze s průvodcem podle aktuálních provozních podmínek.
 2. Výjimkou jsou autobusové zájezdy, kde max. počet osob ve skupině odpovídá počtu míst v autobusu.
 3. Hromadným výpravám lze zajistit prohlídku v rámci návštěvního řádu na určitý den a hodinu po předchozí písemné či telefonické dohodě s pracovníkem správy. Neohlásí-li se objednaná výprava na pokladně alespoň 10 min. před sjednanou dobou, ztrácí právo na přednostní prohlídku.
 4. Děti ve věku do 10 let mají do zpřístupněných interiérů povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za jejich chování.
 5. Během prohlídky se návštěvníci nesmí vzdalovat od skupiny a jsou povinni řídit se pokyny průvodce.
 6. Dále je zakázáno rušit hlukem výklad průvodce (např. hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a jiných zařízení, hlasitými projevy a jinou činností).
 7. Návštěvníci nesmí vstupovat do zpřístupněných interiérů s předměty, které by mohly rušit prohlídku, dále s batohy a jinými objemnými zavazadly, živými zvířaty, deštníky apod.

 

Článek 3

VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku se platí vstupné předem. Výše vstupného a rozsah poskytovaných slev a příplatků je stanoven cenovým výměrem, který je k nahlédnutí v pokladně a na webových stránkách. Vstupné a ostatní poplatky je možno hradit v hotovosti nebo bezhotovostní platbou prostřednictvím platební karty.
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku, kterou se prokáže u vchodu do zpřístupněných interiérů. Je povinen ji uchovat po celou dobu prohlídky a na případné požádání ji znovu předložit.
 3. Vstupenka platí jen k jedné návštěvě zpřístupněných interiérů. Zakoupenou vstupenku již nelze vrátit.

 

Článek 4

OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK

 1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu vydaných v zájmu jejich bezpečnosti a ochrany sbírek. Při neuposlechnutí budou vykázáni bez náhrady vstupného a jejich povinností je zpřístupněné interiéry i nádvoří neprodleně opustit. Kromě toho se vystavují nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
 2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití omamných či psychotropních látek je přístup do objektu zakázán.
 3. Vstup do zpřístupněných interiérů není povolen ani návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném a jinak nevhodném oděvu.
 4. V případě zjištění ztráty umělecko-historických předmětů či jejich poškození během prohlídky jsou povinni všichni návštěvníci, kteří se nacházejí ve všech interiérech objektu, podrobit se všem bezpečnostním opatřením, včetně osobní prohlídky.
 5. Je zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat sbírky i jiný majetek v areálu objektu. Zejména je zakázáno:
  1. dotýkat se stěn a vystavených předmětů
  2. psát nebo malovat po stěnách, oknech apod. nebo je jinak poškozovat
  3. jíst a pít v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji apod.
  4. vstupovat na trávníky, jakkoli poškozovat rostliny v celém areálu, manipulovat s otevřeným ohněm apod.
  5. odhazovat jakékoliv odpadky mimo odpadkové koše
  6. nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata a vodit je do zpřístupněných interiérů jinak narušovat klid, pořádek a bezpečnost.
 6. Ve venkovním areálu objektu je fotografování povoleno. Jakékoliv fotografování v interiérech je možné pouze za poplatek. Takto pořízené fotografie či audiovizuální záznam slouží pouze k soukromému užití, jakékoliv komerční použití je bez písemného souhlasu Arcibiskupství olomouckého zakázáno.

 

Článek 5

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. V souvislosti s návštěvou Arcibiskupského paláce může docházet ke zpracování osobních údajů návštěvníků a organizátorů. Arcibiskupství olomoucké, IČO: 004 45 151, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je v tomto případě správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).
 2. Zpracování osobních údajů při návštěvě Arcibiskupského paláce může probíhat pro tyto účely:
  1. Zajištění rezervace prohlídky nebo programu (identifikační a kontaktní údaje)
  2. Pronájem prostor (identifikační, kontaktní a fakturační údaje)
  3. Fakturace služeb nebo zakoupeného zboží (identifikační, kontaktní a fakturační údaje)
  4. Vedení účetnictví správce
  5. Zasílání nabídek akcí pořádaných správcem
  6. Pořízení audiovizuálního a vizuálního záznamu z akce pro jeho použití jako ilustračního materiálu ke zprávám o proběhlých akcích
  7. Pořízení vizuální záznam za účelem ochrany majetku (vizuální záznam kamerovým systémem)
  8. Pořízení fotografií pro účel prezentace pořádaných akcí či programů pro školy na webových stránkách arcibiskupskypalac.cz.
 3. Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v ochraně majetku a kulturních hodnot a prezentaci činnosti správce veřejnosti a přímém marketingu. V případě zpracování podle bodu 8 je titulem pro zpracování osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů.
 4. Osobní údaje zpracovávané pro účely vedení účetnictví mohou být v rámci finanční kontroly předány orgánům finanční správy. Osobní údaje obsažené na vizuálním záznamu z bezpečnostních kamer mohou být v případě vzniku škody na majetku správce předány orgánům činným v trestním řízení, orgánům činným v přestupkovém řízení a příslušné pojišťovně.
 5. Správce jmenoval v souladu se svými povinnostmi podle GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů. Je jím Mgr. Vít Němec, PhD. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů týkajících se osobních údajů je možné jej kontaktovat poštou na adrese Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, telefonicky na čísle +420 587 405 225, datovou schránkou na adrese hrthnsr nebo prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr@ado.cz.
 6. Každý subjekt údajů má ve vztahu ke zpracování osobních údajů následující práva:
  1. právo požadovat sdělení, zda správce zpracovává jeho osobní údaje
  2. právo obdržet na žádost jednu kopii zpracovávaných osobních údajů
  3. právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů
  4. právo na výmaz osobních údajů, u nichž odpadl účel jejich zpracování
  5. právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů
  6. v případě zpracování na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů právo odvolat udělený souhlas.

 

Článek 6

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě objektu.
 2. Odpovědnost za případné škody vzniklé návštěvníky se řídí obecně závaznými předpisy.
 3. Náměty, přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně do knihy přání a stížností, která jim bude předložena na požádání u správy.
 4. Správa je oprávněna měnit Návštěvní řád dle provozních potřeb.
 5. Tento Návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023 a zcela nahrazuje předešlý.