pl fr de en cz

Arcibiskupský palác Olomouc

Kontakt

Wurmova 9,
771 01 Olomouc

+ 420 587 405 421

Sledujte nás na Facebooku

Informační centrum

logo-ic

Infrormační centrum

Otevírací doba:
27. 4. – 30. 9. 2019

pondělí až sobota
10.00 – 17.00

Virtuální prohlídka

360

Arcibiskupský palác v Toulavé kameře

toulava kamera

Návštěvní řád

Článek 1
NÁVŠTĚVNÍ SEZÓNA
 

 1. Návštěvní sezóna Arcibiskupského paláce (dále AP) trvá od 1. dubna do 31. října.
 2. Objekt je v návštěvní sezóně přístupný od 10 do 17 hodin.
 3. V dubnu a říjnu je objekt přístupný pouze o sobotách.
 4. Návštěvní dobu může správa  aktuálně upravit podle provozní situace.
 5. Poslední výprava odchází na prohlídku trasy hodinu před skončením návštěvní doby.
 6. Nádvoří objektu je přístupné v návštěvní době.
 7. Návštěva objektu mimo sezónu a v dubnu a v říjnu ve všední dny je možná jen pro předem ohlášené a informačním centrem AP potvrzené výpravy.

Článek 2
ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Prohlídka se koná za vedení průvodce, ve skupinách o min. počtu 5 osob a  max. počtu nejvýše 30 osob. Velikost skupin vychází z  provozních možností objektu a bezpečnostních hledisek.
 2. Výjimkou jsou autobusové zájezdy, kde max. počet osob ve skupině odpovídá počtu míst v autobusu.
 3. Hromadným výpravám lze zajistit prohlídku v rámci návštěvního řádu na určitý den a hodinu po předchozí písemné či telefonické dohodě s pracovníkem informačního centra AP. Neohlásí-li se objednaná výprava v  pokladně 10 min. před sjednanou dobou, ztrácí právo na přednostní prohlídku.
 4. Děti ve věku do 10 let mají do zpřístupněných interiérů povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za jejich chování.
 5. Během prohlídky se návštěvníci nesmí vzdalovat od skupiny a jsou povinni řídit se pokyny průvodce.
 6. Návštěvníci nesmí vstupovat do zpřístupněných interiérů s předměty, které by mohly rušit prohlídku, dále s batohy a jinými objemnými zavazadly, živými zvířaty, deštníky apod.
 7. Odpovědnost za případné škody vzniklé návštěvníky se řídí obecně závaznými předpisy.

Článek 3
VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku se platí vstupné předem. Výše vstupného a rozsah poskytovaných slev a příplatků je stanoven cenovým výměrem, který je k nahlédnutí v pokladně a na webových stránkách. Vstupné a ostatní poplatky je možno hradit v hotovosti nebo bezhotovostní platbou prostřednictvím platební karty.
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku, kterou se prokáže u vchodu do zpřístupněných interiérů. Je povinen ji uchovat po celou dobu prohlídky a na případné požádání ji znovu předložit.
 3. Vstupenka platí jen k jedné návštěvě zpřístupněných interiérů. Zakoupenou vstupenku již nelze vrátit.

Článek 4
OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK

 1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu vydaných v  zájmu jejich bezpečnosti a ochrany sbírek. Při neuposlechnutí budou vykázáni bez náhrady vstupného a jejich povinností je zpřístupněné interiéry i nádvoří neprodleně opustit. Kromě toho se vystavují nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
 2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití omamných či psychotropních látek je přístup do objektu zakázán.
 3. Vstup do zpřístupněných interiérů není povolen ani návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném a jinak nevhodném oděvu.
 4. V případě zjištění ztráty umělecko-historických předmětů či jejich poškození během prohlídky jsou povinni všichni návštěvníci, kteří se nacházejí ve všech interiérech objektu, podrobit se všem bezpečnostním opatřením, včetně osobní prohlídky.
 5. Je zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat sbírky i jiný majetek v areálu objektu. Zejména je zakázáno:
  1. dotýkat se stěn a vystavených předmětů
  2. psát nebo malovat po stěnách nebo je jinak poškozovat
  3. rušit hlukem výklad průvodce (např. hudbou, zpěvem, používáním walkmanů, mobilních telefonů, hlasitými projevy a jinou činností)
  4. jíst a pít v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji apod.
  5. vstupovat na trávníky, jakkoli poškozovat rostliny v celém areálu, manipulovat s  otevřeným ohněm apod.
  6. odhazovat jakékoliv odpadky mimo odpadkové koše
  7. nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata a vodit je do zpřístupněných interiérů
  8. jinak narušovat klid, pořádek a bezpečnost.
 6. Ve venkovním areálu objektu je fotografování povoleno. Jakékoliv fotografování a filmování v interiérech je možné pouze za poplatek.
 7. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě  objektu .

Článek 5
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Náměty, přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně do knihy přání a stížností, která jim bude předložena na požádání v informačním centru AP.
 2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2011

V Olomouci 1. dubna 2011

2014 © Copyright  Arcibiskupský palác | Všechna práva vyhrazena | arcibiskupskypalac@ado.cz | Tvorba: GLIPS.eu